Bild på flera händer som "fistbumpar" över ett bord. På bordet finns bland annat en vattenflaska, pennor, stämpel, kaktus...

Grupp eller ett team – är det någon skillnad?

Har ni suttit på möten där människor bara vill göra sina egna röster hörda utan att ta hänsyn till andras? När beslut fattades utifrån dem vars röst var högst? Detta dilemma är tyvärr inte ovanligt på arbetsplatser eller inom grupper av olika slag. Men om vi däremot definierar vad vi kan förvänta oss av en grupp kan dilemman som dessa förebyggas.

Som svaret på frågan i rubriken skulle jag säga: ja! Även om det finns flera skillnader mellan ett team och en grupp finns det tre huvudriktlinjer som skiljer dessa från varandra. Den första är oberoende. Grupper består av personer som är oberoende av varandra och alla gruppmedlemmar har en annan uppsättning uppgifter som vanligtvis utförs av en individ. Uppgifterna är tydligt definierade och inte beroende av varandra. Låt oss ta ett exempel resenärer på ett tåg. De är alla på samma tåg, men de har olika anledningar till att vara där, därför är de bara en grupp. Ett team å andra sidan, består av individer med olika uppgifter och ansvarsområden som är beroende av varandra. Precis som personalen på tåget, vars uppgifter är att på olika sätt göra resan bekväm för tågresenärerna. Det finns ett delat ansvar i gruppen. Vilket är den andra delen i vad som skapar ett team? Jo ansvar.

Medlemmar i en grupp arbetar främst individuellt medan det motsatta gäller för ett team som är beroende av varandras roller och delar gemensamt på ansvaret.

Den tredje skillnaden mellan en grupp och ett team är tid. Grupper finns ofta över en längre tid, ett team går istället samman inför en specifik uppgift och upplöses när målet är uppnått. Att gå från en grupp till ett team kan definieras enligt följande 6 principer

Att det finns en gemensam förståelse mellan medlemmarna att de personliga och teamets mål bäst nås genom ett ömsesidigt stöd.
Att deltagarna i teamet känner ett gemensamt ägande av sitt arbete och teamets mål
Att alla kan bidra med sin personliga eller professionella kompetens till att framgångsrikt nå teamets mål.
Att det finns utrymme i teamet för att ha idéer och åsikter och en vilja att förstå varandra.
Att konflikter ses som en naturlig del i ett teamarbete, det är hur vi löser konflikter som räknas
Att det finns tillit och uppmuntran där teamets deltagare uppmuntras att utvecklas genom sina styrkor och kompetenser.

Så, om du har deltagare i din grupp som är aktiva, som löser konflikter relativt enkelt kan du vara säker på att du har ett team med ett bra lagspelarskap.