LEDER STRATEGISK UTVECKLING

Genom processtöd och processbaserad ledning som utgångspunkt, möjliggör vi utvecklingen av din organisation och verksamhet, med kvalité, hållbarhet och utveckling som resultat. Eftersom vårt perspektiv är att allt hänger ihop så arbetar vi processorienterat. Det innebär att både människor och strukturer behövs och stöder varandra, att skapa förståelse för helheten och individens och delaktighet till att möjliggöra hållbara resultat.
Våra metoder baseras på framgångsfaktorer från forskning inom kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Läs mer om vår metod Utvecklingskompassen längre ned.

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

                                       


                  
                        


                        
                                                            .

FACILITERAR WORKSHOPS OCH SEMINARIER

Jag tycker att det ska vara roligt när människor träffas, men också att det ska vara givande, värdefullt och ge effekt. För att skapa detta behövs ett tydligt syfte och mål, sedan en bra designad rutt för att nå målet. Att facilitera betyder "att möjliggöra". Det innebär att jag möjliggör för människor att mötas och möjliggör när människor möts. Med ett tydligt syfte i fokus, designar och genomför jag era möten och processer som utvecklar såväl organisation som verksamhet.  Metoder och koncept som jag bland annat arbetar med är:

Framtidsverkstad - När ni vill lösa problem, generera nya idéer eller skapa en ny verksamhetsstrategi
Open Space - För effektiva och kreativa möten i stora grupper som behöver skapa och utvecklatillsammans
Utmaningsdriven innovation - En innovations- och idéutvecklingsprocess när ni vill innovera er verksamhet, produkter eller tjänster utifrån idéer som kan förbättra och utveckla verksamheten
Dialogcafé - En dialogmetod som bygger på deltagarnas delaktighet i samtal om frågor som sker i en trevlig miljö

UTVECKLAR GRUPPER TILL FRAMGÅNGSRIKA TEAM

Brottas du som deltagare eller ledare i en grupp som "står och stampar". Där energi och tid går åt till annat än till uppgiften som gruppen är där för att lösa? Då är du inte ensam. Faktum är att endast 30% av alla grupper når fasen som innebär arbete och produktivitet, och detta är inget som sker av en slump. För att grupper ska bli ett team behövs ett flexibelt ledarskap, gemensamma mål och strukturer för att nå dessa. Men också tillit och öppenhet. För när vi mår bra så går det också bra. Med utgångspunkt i bland annat Appreciative Inquiry eller Styrkebaserat ledarskap och team, Susan Wheelans IMGD modell och Will Schutz gedigna forskning om grupper och team, identifierar jag er grupps nuläge och utvecklingsbehov. Därifrån designar en rutt som tar er från en grupp till ett välmående och produktivt team. 

Teorier och verktyg som jag arbetar utifrån:   
Team Performance checklist  - ett verktyg för att identifiera gruppens nuläge och utvecklingsbehov
Styrkebaserat ledarskap och teamutveckling - Styrkebaserat är en metod att använda när du vill lära dig att se och uppskatta styrkorna hos dig själv och de omkring dig eller skapa en positiv förändring tillsammans med andra  
IMGD (An Integrative Model of Group Development) och FIRO - När du vill utveckla gruppen och ledaren att bli mer medveten och arbeta mer effektivt

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

UTVECKLINGSKOMPASSEN

Utvecklingskompassen är en metod och verktyg  i 5 steg som hjälper er att utvecklas, förnyas och förbättras. Steg 1 innebär att identifiera era utmaningar och behov för att i steg 2 välja ut och prioritera vad som är viktigast att utveckla vidare. Utmaningar och utvecklingsområden som identifieras, utvecklas vidare genom att generera konkreta  idéer och förslag på lösningar, som slutligen testas och genomförs. Vi utgår från olika arbetssätt och metoder i varje steg med en hög grad av delaktighet, samarbete och kommunikation. Modellen används vid utveckling av grupp, verksamhet eller organisation. Genom att alltid utgå från tydliga mål kan vi lätt mäta och utvärdera insatserna av vårt utvecklings- och förbättringsarbete. 

STEG 1

IDENTIFIERA

STEG 2

UNDERSÖKA

STEG 3

RIKTA

STEG 4

GENOMFÖRA

Processledare

Genom att anlita en extern processledare får ni förutsättningar för ett kreativt klimat som involverar många och ger stöd för ett väl förankrat resultat. Vi erbjuder stöd i olika typer av processer för att ta till vara på individers delaktighet och engagemang.

Utveckling

Våra kärnkompetenser finns inom processledning av organisations- och verksamhetsutveckling. Vi vill genom våra erbjudanden bidra till att du som kund får en långsiktig utveckling och därigenom når framgångsrika resultat.

Anpassat

Tillsammans sätter vi ihop och anpassar den långsiktiga processen som utgår från behov, förutsättningar och utmaningar. Utvecklingsbyrån tror på involvering och delaktighet som en källa till positiv förändring.

Varför processledning?

Ett processorienterat arbetssätt skapar en helhetssyn och får oss att:

... söka grundorsaker till problem
… istället för att leta syndabockar
... ställa frågan hur?
… istället för vem gör vad?

Vilket ger effekterna:

- En värdeskapande process
- Bättre medarbetarfokus med bättre delaktighet och förståelse
- Större flexibilitet
- Ökad effektivitet - bättre utbyte av information, bättre kommunikation, direkt återkoppling
- Lättare att sätta och uppnå gemensamma mål
- Förenklad och förbättrad möjlighet till att mäta rätt saker