LEDER STRATEGISK UTVECKLING

Genom processtöd och processbaserad ledning som utgångspunkt, möjliggör vi utvecklingen av din organisation och verksamhet, med kvalité, hållbarhet och utveckling som resultat. Eftersom vårt perspektiv är att allt hänger ihop så arbetar vi processorienterat. Det innebär att både människor och strukturer behövs och stöder varandra, att skapa förståelse för helheten och individens och delaktighet till att möjliggöra hållbara resultat.

Våra metoder baseras på framgångsfaktorer från forskning inom kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Läs mer om vår metod Utvecklingsguiden längre ned.

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

                                       


                  
                        


                        
                                                            .

FACILITERAR WORKSHOPS OCH SEMINARIER

Det ska vara roligt när människor träffas, men också givande, värdefullt och ge effekt. För att skapa detta behövs ett tydligt syfte och mål samt en bra designad rutt för att nå målet. Att facilitera betyder "att möjliggöra". Jag möjliggör för människor att mötas och möjliggör när människor möts. Med ett tydligt syfte i fokus, designar och genomför jag era möten och processer som utvecklar såväl organisation som verksamhet.  Några metoder som jag arbetar med är:

Framtidsverkstad - När ni vill lösa problem, generera idéer eller verksamhetsstrategi
Open Space - För effektiva och kreativa möten i stora grupper som behöver skapa och utveckla tillsammans
Utmaningsdriven innovation - När ni vill innovera er verksamhet, produkt eller tjänst utifrån idéer som förbättrar och utvecklar verksamheten
Dialogcafé - En dialogmetod som bygger på deltagares delaktighet i samtal om frågor i en trevlig miljö

UTVECKLAR GRUPPER TILL FRAMGÅNGSRIKA TEAM

Brottas du som deltagare/ledare i en grupp med att ni "står och stampar"? Där energi och tid går åt till annat än till uppgiften som gruppen ska lösa? Du är inte ensam. Faktum är att endast 30% av alla grupper når fasen för arbete och produktivitet - och det är ingen slump. För att grupper ska bli ett team behövs ett flexibelt ledarskap, gemensamma mål och strukturer för att nå dessa - men också tillit och öppenhet. För när vi mår bra så går det bra. Med utgångspunkt i bland annat Appreciative Inquiry, Styrkebaserat ledarskap och team, Susan Wheelans IMGD modell och Will Schutz gedigna forskning om grupper och team, identifierar jag er grupps nuläge och utvecklingsbehov. Därifrån designar jag en rutt som gör er grupp till ett välmående och produktivt team.  Några teorier och verktyg som jag arbetar utifrån är:

Team Performance Checklist - Identifierar gruppens nuläge/utvecklingsbehov
Styrkebaserat ledarskap och teamutveckling - Lär dig uppskatta styrkorna hos dig själv och de omkring dig eller skapa positiv förändring tillsammans med andra
IMGD - An Integrative Model of Group Development
FIRO - För att utveckla gruppen och ledaren att bli mer medvetna och effektiva

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

UTVECKLINGSGUIDEN

Utvecklingsguiden är en metod och verktyg  i 3 steg som hjälper er att utvecklas, förnyas och förbättras. Steg 1 innebär att identifiera era utmaningar och behov för att i steg 2 idéutveckla, testa och välja ut det som är viktigast att utveckla vidare. Utvecklingsområden identifieras och utvecklas vidare i steg 3 där konkreta  idéer och förslag på lösningar testas och genomförs. Vi utgår från olika arbetssätt och metoder i varje steg med en hög grad av delaktighet, samarbete och kommunikation. Modellen används vid utveckling av grupp, verksamhet eller organisation. Genom att alltid utgå från tydliga mål kan vi lätt mäta och utvärdera insatserna av vårt utvecklings- och förbättringsarbete. 

STEG 1

IDENTIFIERA & UNDERSÖKA 

STEG 2

IDÉUTVECKLA & TESTA 

STEG 3

GENOMFÖRA & UTVECKLA 

Processledning

Genom att anlita en extern processledare får ni förutsättningar för ett kreativt klimat som involverar många och ger stöd för ett väl förankrat resultat. Vi erbjuder stöd i olika typer av processer för att ta till vara på individers delaktighet och engagemang. 

Facilitering

Utveckling är inget som sker av sig själv. Vi behöver ge förutsättningar att metodiskt och strukturerat kunna möjliggöra för lärande, teamarbete och kunskapsutveckling. Facilitering bidrar med verktyg, metoder och arbetssätt så att du som kund får en långsiktig utveckling och framgångsrika resultat.

Design

Vi designar för er utveckling utifrån en strukturerad designprocess. Tillsammans sätter vi ihop och anpassar den långsiktiga processen som utgår från behov, förutsättningar och utmaningar. Utvecklingsbyrån tror på involvering och delaktighet som en källa till positiv förändring.

 

 

.

 

 

 
 

.

VI DESIGNAR FÖR UTVECKLING AV

• Kunskap & insikter
• Grupp & ledare
• Organisation & verksamhet 
• Struktur & kultur 

GENOM VERKTYG, METODER & ARBETSSÄTT INOM:

• Facilitering & metodutveckling
• Process- & projektledning
• Innovationsledning & tjänstedesign 
• Kvalitets & ledarskapsutveckling