VÅRA UPPDRAG

Utvecklingsbyrån STHLM har uppdragsgivare inom både offentlig, ideell och privat sektor. Våra kunder är både långsiktiga samarbetspartner och uppdragsgivare för kortare uppdrag. Läs här nedan vad några av våra uppdragsgivare tycker. Utvecklingsbyrån STHLM samarbetar också i ett nätverk andra konsulter med en mångfald av kompetenser.

Hör av dig - vi matchar vår kompetens med ditt behov!

Här nedan kan du läsa mer om några av våra genomförda uppdrag.

KONCEPTUTVECKLING OCH PROJEKTLEDNING

Digitala och fysiska möten får medborgare att rösta

Under sommaren 2022 jobbade vi tillsammans med Demokratibygget och Haninge Kommun i ett projekt som syftade till att stötta kommunen att sprida kunskap om och öka viljan att delta i årets val. Projektet genomfördes under namnet Demokratiambassadörer, vilket var unga som genom insatser i digitala medier och på plats i närsamhället informerade om kommande val, om hur valen går till och varför det är viktigt att som medborgare utnyttja sin demokratiska möjlighet att rösta. I detta projekt hade vi som fokus att ta fram en utbildning, sätta mål för programmet, ta fram utbildnings- och informationsmaterial och författa en rapport med utvärdering och uppföljning. Vi jobbade med ett processbaserat, agilt och utvecklingsdrivet arbetssätt och ett av resultaten var en måluppfyllelse på flera hundra procent, över 7000 medborgarsamtal och ökade kunskaper och förmågor hos ungdomarna. 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                            .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

                                       


                  
                        

                                                                                   .

TJÄNSTEDESIGN OCH INNOVATION

Digitalt lärande stärker innovationskraften

Under 2021 jobbade vi som en del projektet i E-lärande för Innovationskraft. Ett samarbete med Helsingborgs stad och Uppsala kommun med finansiering av Vinnova. Projektets syfte var att skapa ett inspirerande och effektivt, skaplbart digitalt drivet lärande inom innovationsledning. Resultatet blir då att kommuner och organisationer då kan skapa fler och bättre innovationer som skapar värde för invånarna. Uppdraget innebar att vi var med och tog fram metoder, arbetssätt och insikter med stöd och hjälp av forskare i innovationsledning och ledare inom organisationerna. Projektleveransen blev en slutrapport och ett lärstöd, en digital lansering genomfördes våren 2021.

PROCESSLEDNING OCH FACILITERING

Strategisk processledning som skapar samverkan

Mellan 2017 och 2021 har vi tillsammans med kommunen haft uppdraget att som processledare, faciliterare och moderator, leda en längre utvecklingsprocess som syftar till att utveckla samverkan mellan sociala entreprenörer, kommunen och idéburen sektor. Uppdraget innebar att starta med en kartläggning av nuläget för att sedan ringa in utvecklingsområden och starta en arbetsgrupper. Resultatet blev en samverkansmodell med 30-talet organisationer inkluderat och en ökad insikt och kunskap om varandras roller. 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

                                       

                  
                        

                                                                                   .

TEAM- OCH GRUPPUTVECKLING

Från grupp till team som löser saker tillsammans

Under en heldag höll vi en workshop för verksamhetschefer inom offentlig sektor. Förankrad i teorin om grupper, gruppers utveckling och styrkebaserad teamutveckling, var syftet var att ge gruppen konkreta verktyg att göra mer av det som är bra och fungerar. Gruppen fick ökad förståelse för hur effektiva grupper fungerar och kunde bygga vidare på sina styrkor. Under dagen varvades aktivt deltagande med kunskapsinhämtning, för att hålla energin uppe och möjlighet att skapa evidensbaserad praktik på sin arbetsplats. Med enkla övningar gavs möjlighet till reflektion, utveckling och att tillämpa konkreta arbetssätt.

KONCEPTUTVECKLING, PROCESSLEDNING OCH FACILITERING

Nya idéer som löser samhällsutmaningar

Under 2016 till 2019 jobbade vi med en organisation som stöttar unga talanger att utveckla idéer som löser samhällsutmaningar. Vi hjälpte kunden att designa, facilitera och utveckla olika program inom kommuner. Programmen syftade till att tillsammans med målgruppen och intressenter, utveckla idéer och lösningar på kommunens hållbarhetsutmaningar. Deltagarna fick förutom det också lära sig om kreativitet, team building, projektplanering, socialt entreprenörskap och ledarskap. Programmet grundades på principerna för idéutveckling, design thinking och prototyping, Ett program som genererade konkreta lösningar och idéer som utvecklades vidare tillsammans med olika aktörer.

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

                                       

                  
                                                                                                           .

KONCEPT- OCH METODUTVECKLING

Författare till boken 'Medlemsfokus i en hybrid tid'

Marlene Wåhlstedt är författare samt koncept- och metodutvecklare inom NGOs, dvs organisationer som är icke privata eller offentliga. Hon har skrivit boken Medlemsfokus i en hybrid tid tillsammans med Angeli Sjöström Hederberg och Annika Sundh Meiling. Boken lyfter den hybrida tidens utmaningar och möjligheter. Den innehåller konkreta modeller, tips och metoder på hur ni kan skapa en hybrid verksamhet som ökar genomslagskraften i förändring.

STRATEGISK PROCESSLEDNING OCH FACILITERING

Tre steg för en styrkebaserad utveckling

Genom en nulägesanalys och kartläggning för att tar reda på var medarbetarna befinner sig i sitt arbetet, genomfördes tre workshops, en enkät besvarades och en avslutande rapport med rekommendationer togs fram. Kansliet hade efter processen, förutom nya perspektiv och insikter, en handlingsplan att fortsätta utveckla sitt styrkebaserade arbete vidare.

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          

                                       

                                          

                                                                                   .

FACILITERING

Frågandets konst som bidrog till nytänk

En organisation ville få lite nytänk och nya infallsvinklar i sitt arbetssätt och i sin verksamhet. Därför jobbade vi under en heldag tillsammans med personer från olika delar av organisationen utifrån ett arbetssätt som kallas styrkebaserat förändringsarbete. Det bygger på metoden 4D, som står för engelskans Discovery, Dreaming, Design och Destiny. Det styrkebaserade arbetssättet har sin utgångspunkt i teorin Appreciative Inquiry, som betyder frågandets konst. Genom att ställa skarpa frågor fick de också skarpa svar, vilket gav input till nytänk och utveckling. I mindre grupper fick de arbeta och lyfta fram vad som varit framgångsrikt i verksamheten. Då utkristalliserades framgångsfaktorer för att utveckla verksamheten och de fick identifiera vilka möjliggörande aktiviteter som behövs för att göra det verkligt.