Det styrkebaserade ledarskapets 5 principer

Styrkebaserat ledarskap eller Appreciative leadership som det ursprungligen heter, är en ledarskapsfilosofi och metod som bygger på att vi kan bidra till individens och gruppens utveckling genom att ha ett fokuserat, uppskattande och positivt ledarskap. Istället för att fokusera på problem, hinder och svagheter fokuserar vi på styrkor och resurser.
Forskning visar att när vi upplever ett genuint intresse för vårt jobb och när vi ser vårt arbete som ett kall, leder det inte bara till ett ökat välbefinnande och känsla av meningsfullhet, det leder också till ökad prestationsförmåga. Men för att komma dit behöver vi som ledare, möjliggöra för gruppen att lära känna varandra, förstå och uppskatta varandras styrkor och se hur styrkorna kan tjäna gruppen och organisationen. Genom att uppskatta och fokusera på våra styrkor och hur vi kan komplettera varandra i en arbetsgrupp, så skapar det styrkebaserade ledarskapet energi, delaktighet och engagemang.

Det styrkebaserade ledarskapet vilar på fem följande principer:

Inquiry –att ödmjukt, utforskande och nyfiket förstå att människor tenderar att förflytta sig dit vi riktar blicken

Illuminating –att klargöra och hjälpa människor förstå vilka styrkor de har och hur de kan bidra till en större helhet

Inclusive – att inkludera, engagera och bjuda in, vilket skapar tillhörighet, samarbete och meningsfullhet och möjliggör för var och en att vara med och påverka framtiden till det bättre

Inspiring –att inspirera och frisätta energi som skapar en känsla av strävan mot ett högre mål

Integral and holistic – att låta människor förstå att de förväntas göra sitt bästa och att de kan känna tilltro till att andra kommer göra samma

Det styrkebaserade ledarskapet är en process för långsiktig utveckling som skapar positiva förändringar på individ- grupp-, organisationsnivå. Detta för att vi ständigt fokuserar på vad det är vi vill förverkliga tillsammans!