6 kännetecken för högpresterande team 

I boken The Wisdom of Teams, intervjuade Katzenbach och Smith femtio team från ett trettiotal verksamheter, allt från Motorola, Hewlett-Packard till Scouterna. Deras arbete resulterade i sex utmärkande drag som finns hos team som är högpresterande:

Syfte
Teamet formar syfte efter krav och möjligheter som finns. Kort innebär det att teamets uppdrag är bestämt, men att det finns utrymme för teamet att ta fram egna mål med eget mandat. Mandat möjliggör för teamets energi och kreativitet.

Mål och delmål
Syfte och mål överförs till konkreta delmål
När övergripande syfte och gruppens mål hänger ihop, skapas den drivkraft som behövs för att teamet ska gå framåt.

Rätt storlek
För att bli ett högpresterande team behöver de vara lagom stora. Författarna Katzenbach och Smith menar att den bästa storleken på en grupp var mellan två till 25 personer.

Mix av kompetenser

I ett högpresterande team finns olika typer av kompetenser som höjer både problemlösnings- och beslutsfattandeförmåga, vilket gör gruppen mer fokuserad på uppgiften och mindre på personliga konflikter. 

Känsla för relationer som fungerar
Högpresterande team lägger tid på att se vem i gruppen som är bäst lämpad för vad och arbeta efter ansvarsscheman. Personer som har ett visst ansvarsområde får då redovisningsskyldighet mot gruppen och ett socialt kontrakt inom gruppens medlemmar skapas. 

Gemensamt och delat ansvar
Medlemmarna i ett högpresterande team, tar ansvar både för det egna arbetsområdet och att teamet är kollektivt ansvarigt för individuella insatser.

Känner ni igen er? Hur ser ert team ut?