4 steg för ett hållbart förändringsarbete

Inom förändringsarbete finns många olika verktyg, modeller och arbetssätt att använda. Oavsett vilken vi använder, vet vi att hållbar förändring tar tid och vi behöver både mod och tålamod för att åstadkomma detta. En modell som kan användas för att skapa hållbar förändring är The Stages of a Sustainable Leadership Development Framework. Där det första stegen handlar om att ringa in syftet med förändringen och hur det hänger ihop med organisationens övergripande vision, där ledaren behöver besitta engagemang samt se och förstå sin roll i förändringsarbetet. Nästa steg i modellen handlar om att integrera lärande och kunskaper som finns hos ledaren, och ta det in i arbetet så att kunskap och erfarenheter som ledaren besitter kan tillämpas. Men kunskap utan handling är ingenting, vilket steg tre i modellen beskriver. Det är genom att reflektera, agera och observera som vi behöver omsätta vår kunskap till praktik utifrån ett medvetna val och en strategi. Fjärde och sista steget i modellen beskriver betydelsen av att mäta effekterna av förändringsarbetet, då får vi bra information, insikt och strategier som kan upprätthålla förändringen och utvecklingen. Sammanfattat så handlar modellen om följande steg:

  1. Syftet? – vad är syftet med förändringen? tydliggör detta och hur det hänger ihop med den större visionen, när vi människor ser och förstår syfte ökar vårt engagemang och förståelse 
  2. Integrera – lärande och kunskap. Ledarens kunskaper behöver integreras och erfarenheter tillämpas
  3. Agera – genom att omvandla kunskap till handling. Genom att agera, reflektera och observera kan vi som ledare kunskap till praktik utifrån en strategi och medvetna va
  4. Mäta – effekterna av förändringsarbetet, som ger input till att behålla förändring och utvecklingen

På det här sättet är modellen en integrerat verktyg för både ledarskap och organisationsutveckling i ett ständigt pågående arbete.