Två händer som håller upp tomtebloss. Solnedgång suddigt i bakgrunden.

Gott Nytt Mål

Ett nytt år innebär många gånger nystart men även planering för det kommande året. Det kan handla om ert interna arbetsmiljöarbete, verksamhetsplanering eller om ert strategiska utvecklingsarbete.

Men, för att veta vart vi ska, behöver vi fokusera och sätta effektfulla mål. Innan detta görs är en god idé att först utvärdera. Vad har fungerat bra, mindre bra och vad behöver utvecklas? Utefter detta gör ni en prioritering och sätter därefter upp mål för vad ni vill uppnå inom respektive område.

Ett bra verktyg för att kunna sätta mål är att använda SMART- metoden. Den innebär att utgå från fem stycken kriterier vid formulerandet av era mätbara mål:

Specifikt

Vad som ska uppnås ska vara tydligt för de personer som ska uppnå målet. Målet ska vara tydligt så att det inte kan misstolkas.

Mätbart

Hur vet ni att ni har lyckats nå målen? Bestäm hur ni ska mäta era mål för att se hur väl ni har lyckats åstadkomma det ni har sagt att ni ska göra. Är det tid, ekonomi, effekt eller vad är det som ska mätas?

Accepterat

För att få ett mål accepterat så är en nyckel att genom delaktighet ta fram dessa mål. Är dina medarbetare själv med och formulerar målen, upplevs motivationen och engagemanget för att vilja uppfylla dem öka. Finns inte möjlighet till delaktighet så krävs det att alla har förstått innebörden i målet.

Realistiskt

År målet rimligt att uppnå? om inte, ändra målet genom att stämma av de andra kriterierna och lyssna av varför det eventuellt inte upplevs som realistiskt.

Tidsbundet

Inom vilken tidsram ska målet vara genomfört? ange en tidpunkt för när målet ska vara uppfyllt, så kan ni på så sätt mäta om målet uppfyllts eller ej.

Gott nytt Mål!