LEDER STRATEGISK UTVECKLING

Genom processtöd och processbaserad ledning som utgångspunkt, möjliggör vi utvecklingen av din organisation och verksamhet, med kvalité, hållbarhet och utveckling som resultat. Eftersom vårt perspektiv är att allt hänger ihop så arbetar vi processorienterat. Det innebär att både människor och strukturer behövs och stöder varandra, att skapa förståelse för helheten och individens och delaktighet till att möjliggöra hållbara resultat.
Våra metoder baseras på framgångsfaktorer, ledningssystem och forskning inom kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Läs mer om vår metod Utvecklingskompassen längre ned.

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               .

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                          

                                       


                  
                        


                        
                                                            .

FACILITERAR WORKSHOPS OCH SEMINARIER

Genom workshops och seminarier planerar och leder vi era möten och processer som utvecklar din organisation. Våra metoder innebär en hög grad av engagemang, delaktighet och fokus på den egna motivation. Metoder och koncept som vi bland annat arbetar med är:

Framtidsverkstad - När ni vill lösa problem, generera nya idéer eller skapa en ny verksamhetsstrategi
Rollspel - En pedagogisk metod för att träna kommunikation eller problemlösning, förstå sammanhang eller för ökad självkännedom
Open Space - För effektiva och kreativa möten i stora grupper som behöver skapa och utvecklatillsammans
Utmaningsdriven innovation - En innovations- och idéutvecklingsprocess när ni vill innovera er verksamhet, produkter eller tjänster utifrån idéer som kan förbättra och utveckla verksamheten
Dialogcafé - En dialogmetod som bygger på deltagarnas delaktighet i samtal om frågor som sker i en trevlig miljö.

UTVECKLAR FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER

I nästan allt vi gör idag så handlar det om att tillhöra eller ingå i en grupp. Genom att utveckla en gemensam grund utifrån värden som tillit, förståelse och trygga relationer kan vi lättare arbeta tillsammans mot gemensamt mål. Vi har kompetens och erfarenhet av att leda grupper och processer av både mindre och större karaktär. Våra tjänster innebär stöd i planering, ledning av grupprocesser och vi hjälper dig som kund att utveckla verksamheten genom teman som metodutveckling, arbetsätt, projekt, mål, syfte och vision. Vi använder roliga, inkluderande, kreativa och medskapande metoder med tyngdpunkten på att skapa delaktighet, engagemang och ett ansvarstagande för det som motiverar, te x inom:

Styrkebaserat ledarskap - När du vill lära dig att ställa öppna och nyfikna frågor, se och uppskatta styrkorna hos dig själv och de omkring dig, du vill skapa en positiv förändring tillsammans med andra

IMGD (An Integrative Model of Group Development) och FIRO - När du vill utveckla gruppen och ledaren att bli mer medveten och arbeta mer effektivt

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

UTVECKLINGSKOMPASSEN

Utvecklingskompassen är en metod och verktyg  i 5 steg som hjälper er att utvecklas, förnyas och förbättras. Steg 1 innebär att identifiera era utmaningar och behov för att i steg 2 välja ut och prioritera vad som är viktigast att utveckla vidare. Utmaningar och utvecklingsområden som identifieras, utvecklas vidare genom att generera konkreta  idéer och förslag på lösningar, som slutligen testas och genomförs. Vi utgår från olika arbetssätt och metoder i varje steg med en hög grad av delaktighet, samarbete och kommunikation. Genom att alltid utgå från tydliga mål kan vi lätt mäta och utvärdera insatserna av vårt utvecklings- och förändringsarbete. 

Modellen används vid utveckling av både verksamhet och organisation. Vi arbetar med modellen när det gäller att utveckla områden som till exempel internkommunikation, organisatorisk och social arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och planering, möten och arbetsrutiner.

STEG 1

IDENTIFIERA

STEG 2

UNDERSÖKA

STEG 3

FOKUSERA

STEG 4

IDÉUTVECKLA

Processledare

Genom att anlita en extern processledare får ni förutsättningar för ett kreativt klimat som involverar många och ger stöd för ett väl förankrat resultat. Vi erbjuder stöd i olika typer av processer för att ta till vara på individers delaktighet och engagemang.

Utveckling

Våra kärnkompetenser finns inom processledning av organisations- och verksamhetsutveckling. Vi vill genom våra erbjudanden bidra till att du som kund får en långsiktig utveckling och därigenom når framgångsrika resultat.

Anpassat

Tillsammans sätter vi ihop och anpassar den långsiktiga processen som utgår från behov, förutsättningar och utmaningar. Utvecklingsbyrån tror på involvering och delaktighet som en källa till positiv förändring.

Varför processledning?

Ett processorienterat arbetssätt skapar en helhetssyn och får oss att:

... söka grundorsaker till problem
… istället för att leta syndabockar
... ställa frågan hur?
… istället för vem gör vad?

Vilket ger effekterna:

- En värdeskapande process
- Bättre medarbetarfokus med bättre delaktighet och förståelse
- Större flexibilitet
- Ökad effektivitet - bättre utbyte av information, bättre kommunikation, direkt återkoppling
- Lättare att sätta och uppnå gemensamma mål
- Förenklad och förbättrad möjlighet till att mäta rätt saker